Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Aktualności
03.12.2019
konkurs 2/2019

Warszawa, dnia 03.12.2019 roku


Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko sekretarza sądowego

w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie

Konkurs Nr 2/2019. 1. Liczba stanowisk - jedno stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu.

 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie,

      ul. Nowowiejska 28A, 00-909 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach rozpatrywanych w sądzie.

 2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

 3. Obsługa kancelarii z biurem podawczym.Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

 2. Nieposzlakowana opinia;

 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 5. Posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość:

  1. ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018, poz.577);

  2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych

   oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz. U. z 2006 r. nr 42, poz. 287 z późn. zm.);

  3. zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej sądów wojskowych (Dz. Urz. MS z 2008 r. nr 2 poz.7 z późn. zm.);

 2. Zdolności analityczne;

 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

 4. Umiejętność szybkiego pisania na komputerze;

 5. Kreatywność, komunikatywność;

 6. Odporność na stres;

 7. Poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

 8. Umiejętność pracy w zespole;

 9. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji sądowej.Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o przyjęcie do pracy;

 2. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie;

 3. Jedna fotografia;

 4. Kopia dowodu osobistego;

 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;

 8. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów, szkoleń zawodowych;

 9. Kserokopie świadectw z poprzednich okresów zatrudnienia;

 10. Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania

  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 11. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;

 12. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.Termin i miejsce złożenia dokumentów:

        Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

        przy ul. Nowowiejskiej 28A w pokoju nr 3 w terminie do dnia 14.01.2020 roku

        lub przesłać drogą pocztową, z oznaczeniem: "konkurs nr 2/2019".

        W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 • Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

     Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy jak również umiejętność szybkiego pisania na komputerze.


     Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu i informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu - co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie - www.wsow.mon.gov.pl.


     Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400).PREZES

Wojskowego Sądu Okręgowego

w Warszawie

płk Rafał KORKUS

Kwestionariusz do pobrania

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych