Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Aktualności
28.01.2015
Konkurs

Warszawa, dnia 28.01.2015 roku
PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy na stanowisko sekretarz sądowy

w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie     Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 z późń.zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 styczna 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400), powołał komisję konkursową celem przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko sekretarz sądowy - stażysta w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w składzie:


Przewodniczący: p. Waldemar NOWOCIN          - st. inspektor ds. biurowości - kierownik sekretariatu

Członkowie:       p.Lucyna KOWALCZYK            - inspektor ds. biurowości

                        p. Grzegorz NOWAKOWSKI     - pełnomocnik ds. ochrony informacji.


      Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Biuletynie informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.


Konkurs na ogłoszone stanowisko składał się z trzech etapów:


- etap pierwszy      - wstępna selekcja przestawionych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,


- etap drugi      - praktyczny sprawdzian umiejętności,


- etap trzeci      - rozmowa kwalifikacyjna i ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy.


      Zgodnie z ogłoszeniem, kandydaci winni składać dokumenty aplikacyjne do dnia 28 listopada 2014r. W tym terminie wpłynęło 11 aplikacji. 3 zgłoszenia zostały odrzucone ze względu na braki formalne, a tym samym do II etapu konkursu zostało dopuszczonych 8 osób.


      Drugi etap konkursu odbył się w dniu 15 stycznia 2015r. Polegał na rozwiązaniu testu (25 pytań opisowych) oraz przepisaniu na komputerze określonego tekstu. Czas przepisywania 15 min. Pod uwagę brana była ilość oraz czytelne i bezbłędne pisanie tekstu. Do drugiego etapu konkursu przystąpiło 6 kandydatów, pozostali nie zgłosili się. Po dokonaniu oceny każdego kandydata, do trzeciego etapu zostało dopuszczonych 6 osób.


      Trzeci etap konkursu odbył sie w dniu 26 stycznia 2015r. i polegał na rozmowie kwalifikacyjnej, ocenie umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata. Do trzeciego etapu przystąpiły 4 osoby.


      Uzyskane przez kandydatów ogólne wyniki (arkusze ocen w dokumentacji konkursowej):


- p.Justyna Pazio     -      552 pkt

- p.Anna Bartłomiejczyk     -      509,5 pkt

- p.Jadwiga Kopała     -      496,5 pkt

- p.Aneta Bieńczak     -      397 pkt


      Po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko sekretarz sądowy - stażysta, komisja jednogłośnie wybrała p. Justynę Pazio, która uzyskała maksymalną ilość punktów. Pani Justyna Pazio mimo krótkiego stażu pracy w organach wymiaru sprawiedliwości posiada zdaniem komisji wiedzę i doświadczenie które będzie pomocne w pracy administracyjnej naszego Sądu.


Ponadto komisja ustaliła, iż kandydatem rezerwowym będzie p. Anna Bartłomiejczyk.Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący:       p.Waldemar Nowocin

Członkowie:                p.Lucyna Kowalczyk

                              p. Grzegorz Nowakowski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych