Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Ochrona danych

RODO -Klauzula Informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym

przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Lublinie

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.12) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie z siedzibą przy ul. Lipowej 1A, 20-020 Lublin.


    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, ul. Lipowa 1A, 20-020 Lublin lub adresem e-mail:m.waszczuk@ron.mil.pl


  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego i mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.


  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a ich podanie jest wymogiem ustawowym.


  4. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres wymagany przepisami szczególnymi.


  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  7. Przysługujące Państwu prawo do: dostępu, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych podlega ograniczeniu na podstawie art. 67 ustawy z dnia 22 stycznia 2019 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), który stanowi, że: do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepisów art. 15 i 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 i 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie stosuje się.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych